Karczma Biesiada

Reservation icon Rezerwacje online
Subpage logo

Podtrzymujemy tradycje i smaki staropolskie

Regulamin płatności i zamówień online

Header image

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady składania oraz realizacji zamówień.

Firma - firma Burger Bar Karczma Biesiada Mariusz Banaczyk z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 2, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865 000 14 51.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym w przypadku zamawiania produktów, co do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności) jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora.

Oferta - asortyment produktów i usług oferowanych przez Właściciela, które mogą być zamówione przez Użytkownika

Zamówienie – składane przez Użytkownika zamówienie z Oferty Właściciela skutkujące zawarciem Umowy. Każdorazowo przyjęcie Zamówienia do realizacji jest potwierdzane poprzez przesłane Użytkownikowi wiadomości e-mail w tym zakresie.

Umowa - stosunek prawny zawarty pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

Usługi - świadczone przez Właścicela usługi obejmujące w szczególności prezentację Oferty Właściciela, możliwość zakładania Zamówień oraz dokonywania płatności za Zamówienia.

Systemy Płatności Online – Płatność za pośrednictwem serwisu TPay.com, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN - wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;

Strona internetowa - strona internetowa firmy, która udostępnia możliwość składania zamówień online oraz realizowania szybkich płatności online

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Klientów z serwisu oraz składania Zamówień w lokalu Firmy oraz za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik uiszcza opłaty za zamówienia realizowane przez Firmę korzystając ze sposobów płatności udostępnionych przez Firmę, w tym z Systemu Płatności Online.

Zamówienia

Klient jest uprawniony do składania z Zamówień z Oferty Firmy. Zamówienia mogą być złożone telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej firmy. 

Zamówienia będą realizowane przez Firmę - Karczmę Biesiada z siedzibą w Stalowej Woli.

Umowa

Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Klienta. Zamówienia składane przez telefon potwierdzane są w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Firmy. Zamówienia składane drogą elektroniczną potwierdzane są przez Firmę poprzez wysłanie wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia na adres e-mail Klienta podany przez niego w formularzu.

Firma zastrzega, że Umowa może być prawidłowo wykonana pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia, tj. takich, które umożliwiają kontakt Firmy z Klientem na potrzeby realizacji i dostarczenia Zamówienia na wskazany przez Klienta adres.

Klient winien być na potrzeby kontaktu w sprawie realizacji Zamówienia dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.

Jeżeli Klient złoży Zamówienie obejmujące również dostawę na wskazany przez niego adres, winien on lub osoba przez niego wskazana do odbioru Zamówienia, być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru

Odstąpienie od umowy

Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Firmę produktów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny w drodze jednoznacznego oświadczenia przez kontakt telefoniczny z Firmą.

Firma wskazuje Klientowi, że jest uprawniona do odstąpienia od Umowy,
w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
b) dezaktualizacji Oferty w sytuacji, gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotyczącą Zamówienia złożoną przez Firmę,
c) przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. Firma dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Firma jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.

Płatności

W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Firmy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kosztem dostawy, o ile Klient się na nią zdecydował. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

Klient może wywiązać się z obowiązku zapłaty poprzez dokonanie płatności przy użyciu oferowanych przez Firmę metod Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Firmy przy odbiorze Zamówienia. Klient jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na stronie internetowej Firmy oraz podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.

Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Firmę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.

Reklamacje

Reklamacje Klientów dotyczące Oferty Firmy mogą być składane osobiście w siedzibie firmy lub za pomocą:
a) poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@karczmabiesiada.eu
b) poczty tradycyjnej na adres: Karczma Biesiada, ul. Ofiar Katynia 2, 37-450 Stalowa Wola

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

Po otrzymaniu przez Firmę reklamacji zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.